Προϋπολογισμός

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

Α) Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Αυτή η προτεραιότητα στοχεύει επίσης στη σύνδεση των επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) και τις ΜΜΕ, ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή οικονομία βασισμένη στις εξαγωγές. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να τονωθεί η δέσμευση στην καινοτομία μεταξύ των ΜΜΕ, καθώς αυτές σχηματίζουν την επιχειρηματική βάση στην περιοχή που καλύπτει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται ειδικά στους τομείς ανάπτυξης με το υψηλότερο δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας όπως είναι οι γεωργικές επιχειρήσεις, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και οι κλάδοι πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Β) Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση

Αυτή η προτεραιότητα στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης των κοινών προσεγγίσεων προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη στήριξη της προώθησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και τη δέσμευση για τις κοινές δυναμικές και ευθύνες στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της πρόληψης κινδύνων.

Γ) Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Αυτή η προτεραιότητα στοχεύει στην προώθηση επενδύσεων σε ανταπόκριση των αναγκών για καλύτερη περιφερειακή και διασυνοριακή συνδεσιμότητα στην περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα, προσβασιμότητα σε υποδομές μεταφορών, συντονισμό των διασυνοριακών συστημάτων μεταφορών και διαδικασιών, ολοκλήρωση του περιφερειακού, εθνικού και διασυνοριακού σχεδιασμού, καθώς και προώθηση ενός αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών.

Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Στήριξη 20 δομών και δικτύων που καινοτομούν     
  • Στήριξη 15 δομών μεταφοράς γνώσης και δικτύων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Έναρξη αρκετών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στη διατήρηση και προώθηση της περιοχής μέσω της βιώσιμης εκμετάλλευσης της υπάρχουσας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Θέσπιση 12 διασυνοριακών δομών και δικτύων στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
  • Στήριξη 10 διασυνοριακών δομών και δικτύων σε βιώσιμη θαλάσσια διασυνοριακή κινητικότητα και μεταφορά
  • Στήριξη 5 δομών και δικτύων στον τομέα της οικοφιλικής κινητικότητας και μεταφοράς

 Πίνακας 1. Βασικές πληροφορίες προγράμματος Interreg V-A Greece Italy 2014-2020

Τίτλος:

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece Italy 2014-2020»

Έδρα Προγράμματος:

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Προϋπολογισμός:

812.900,10 

Άξονες Προτεραιότητας:

1-    Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

2-    Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση

3-    Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δημόσιες φορείς, Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΑΕΙ, Επιμελητήρια, Οργανισμοί Λιμένων, Αναπτυξιακές

Εταιρείες, Ερευνητικοί-Τεχνολογικοί φορείς, ΜΜΕ κ.α.

Επιλέξιμες Χώρες:

Ελλάδα, Ιταλία

Επιλέξιμες Περιοχές της Ελλάδας

Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Απουλία

Ποσοστά χρηματοδότησης

85% Χρηματοδότηση από ΕΕ: 104.700.362€

15% ΕΠ: 18.476.534€


Εκτύπωση   Email