Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

α) η προβολή και προώθηση της επιχειρηματικότητας, η προβολή και η προώθηση της καινοτομίας και η προώθηση της εξωστρέφειας για τις γυναικείες επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής,

 β) η ενθάρρυνση της εγκατάστασης γυναικών επιχειρηματιών σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, ιδίως στους τομείς RIS,

 γ) η ενίσχυση του ρόλου των συμμετεχόντων περιφερειών για τη δημιουργία ενός συστήματος, φιλικού προς την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην περιοχή.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

α) Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και της κουλτούρας δικτύωσης για την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης.

β) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων ΜΜΕ, προωθώντας και υποστηρίζοντας την δημιουργία νέων ΜΜΕ και νέων συνεργατικών σχημάτων των επιχειρήσεων.

γ) Η βελτίωση της ικανότητας των περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων στην αποτελεσματική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών στη διασυνοριακή περιοχή.

δ) Η πραγματική στήριξη σε υφιστάμενες και εν δυνάμει γυναικείες επιχειρήσεις, μέσω της κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης (training, consulting,mentoring) .

ε) Η ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των αρχών σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας.

στ) Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, της δικτύωσης, των αμοιβαίων συναλλαγών και εξαγωγών και κοινών επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο συνολικός στόχος του έργου συνδέεται με τον Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος 1 και τον Θεματικό Στόχο 1β, όπως: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών, Ιδιαίτερα Στους Τομείς Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας και Στους Τομείς RIS, Τόνωση της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, οι ανωτέρω ειδικοί στόχοι αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και στην ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, που αποτελεί έναν από τους στόχους προτεραιότητας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V / A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ (EL-IT) 2014-2020


Εκτύπωση   Email