Περιγραφή έργου

 

Το πρόγραμμα ICON WOM-EN στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στους τομείς RIS των περιφερειών και στην οικοδόμηση της ικανότητας των τοπικών φορέων να υποστηρίζουν καλύτερα τις γυναίκες επιχειρηματίες, κατά την έναρξη αλλά και κατά τη λειτουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και την ανάπτυξη διασυνοριακών δίκτυών. Το έργο συμβάλει στη δημιουργία ενός περισσότερου πρόσφορου περιβάλλοντος ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην ισότητα των δύο φίλων, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Το έργο βασίζεται σε ένα σχέδιο δράσης πολλαπλών επιπέδων. Κάθε επίπεδο θα είναι άμεσα συνδεδεμένο  με το άλλο και όλα μαζί συνολικά θα διαμορφώσουν ένα δραστικό σχέδιο επικοινωνίας και δραστηριότητας που θα επηρεάσει διάφορες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ICON WOM-EN είναι η προώθηση και η ίδρυση γυναικείων επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, τομείς καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τομείς RIS), ενώ παράλληλα εισάγονται δραστηριότητες διευρυμένης δικτύωσης.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι - δικαιούχοι είναι οι MME γυναικών και οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως επιμελητήρια (οικονομικά, εμπορικά), εκπρόσωποι του βιομηχανικού κλάδου, κοινωνικοί φορείς εκπροσώπησης ΜΜΕ ή επαγγελματικών  δικτύων  ΜΜΕ, συνδεδεμένοι με την γυναικεία επιχειρηματικότητα, Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους με κύρια αρμοδιότητα την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, στις ομάδες- στόχους συμπεριλαμβάνονται μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, διασυνοριακά δίκτυα και άλλες ενώσεις που ασχολούνται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή, συλλογικές οργανώσεις και ενώσεις εκπροσώπησης επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα στη διασυνοριακή περιοχή,

Οι εταίροι του έργου είναι:

1. Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (GR),

2. Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (GR),

3. Επιμελητήριο Κέρκυρας (GR),

4. Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι (IT)

5. τον Δήμο του Μάλιε (Municipality of Maglie) (IT).

 


Εκτύπωση   Email