Παραδοτέα

 

Παρακάτω αναφέρονται τα παραδοτέα που σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου (υλοποίηση) και αφορούν τα Πακέτα Εργασίας 3, 4 και 5.

Πακέτο Εργασίας 3. Χαρτογράφηση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Πακέτο Εργασίας 4. Περιφερειακά Δίκτυα

Πακέτο Εργασίας 5. Αντιμετώπιση Λύσεων

  • Εργαστήριο με θέμα "Επίδειξη λειτουργίας διαδικτυακής πύλης και Πλατφόρμες Τηλεργασίας - Τηλεκπαίδευσης"
  • Εργαστήριο με θέμα "Καθοδήγηση (Mentoring): Τα αρχικά βήματα για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο"
  • Εργαστήριο με θέμα "Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μιας γυναικείας επιχείρησης"
  • Σεμινάριο Κατάρτισης και πιστοποίησης γυναικών στις ΤΠΕ
  • Συνέδρια
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων
  • Τελικό συνέδριο

Εκτύπωση   Email