Πακέτα εργασίας

Το έργο χωρίζεται σε 5 Πακέτα Εργασίας (WP):

Το Πακέτο Εργασίας WP1 "Διαχείριση και Συντονισμός Έργου" περιλαμβάνει εκθέσεις προόδου, συνεδριάσεις έργων, ελέγχους, δραστηριότητες διαχείρισης έργων (συντονισμός ανθρώπινων και υλικών πόρων, προγραμματισμός και παρακολούθηση κοινών δραστηριοτήτων) και δραστηριότητες δημοσιονομικής διαχείρισης (ταμειακές ροές, κλπ.). O Επικεφαλής Εταίρος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των Εταίρων και τη συνεπή αναφορά των Δραστηριοτήτων του Έργου των Εταίρων, ενώ όλοι οι Εταίροι θα συμμετέχουν στη διαχείριση των δραστηριοτήτων του έργου και στις συναντήσεις.

Το Πακέτο Εργασίας WP2 "Πληροφορία και Δημοσιότητα" περιλαμβάνει το σχέδιο επικοινωνίας για όλους τους Εταίρους το οποίο συντάσσεται από την Επικεφαλή Εταίρο, την Διαδικτυακή Πύλη του έργου, τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών, σποτ του έργου στα μέσα επικοινωνίας, διαφημιστικό υλικό και την τελική δημόσια εκδήλωση.

Το Πακέτο Εργασίας WP3 "Χαρτογράφηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας" περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τη χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρηματιών και των δυνητικών επιχειρηματιών (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, των μειονεκτημάτων της διοίκησης, της έλλειψης επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθώς και τοπικούς Χάρτες Χαρτογράφησης της επιχειρηματικότητας των γυναικών και καταγραφής των προβλημάτων των επιχειρηματιών και των δυνητικών επιχειρηματιών (συμμετέχουν όλοι οι Εταίροι, ο καθένας για την περιοχή ευθύνης του). Σύμφωνα με τα ευρήματα χαρτογράφησης, θα διεξαχθεί  μελέτη για τον ορισμό ομάδων με εξειδικευμένες ανάγκες στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η χαρτογράφηση θα αποτυπωθεί με GIS στην Ελλάδα και στην Ιταλία και ένα εργαλείο entranet για το δίκτυο συνεργασίας των εταίρων. Τέλος θα παραχθεί ένα παρακινητικό ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει ιστορίες επιτυχίας (success stories) των γυναικών επιχειρηματιών καθώς και τα προβλήματα που αυτές αντιμετώπισαν.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP4 “Περιφερειακά δίκτυα” αναπτύσσεται το Πλαίσιο Οδηγιών και Νομοθεσίας για τα Περιφερειακά Δίκτυα στην Ελλάδα και στην Ιταλία από τον Επικεφαλή Εταίρο, Επίσης, η ανάπτυξη μια πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για τις υπάρχουσες και τις δυνητικές γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος, θα αναπτυχθεί ένας οδηγός εμπνευσμένων πρακτικών και μια μελέτη βιωσιμότητας για τη συνέχιση της λειτουργίας των δικτύων.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP5 "Αντιμετώπιση Λύσεων" πραγματοποιείται η ανάπτυξη του Διασυνοριακού Δικτύου, η διεξαγωγή Εργαστήριων-Εκπαιδεύσεων αντιμετώπισης των εξειδικευμένων αναγκών και η διοργάνωση 4 τελικών συνεδρίων, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του Έργου.

 


Stampa   Email